Loading...

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO i POLITYKA PRYWATNOŚCI
kwiaciarniarybnik.pl


§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.kwiaciarnia.rybnik.pl prowadzony jest przez firmę KWIACIARNIA ISMENA Edyta Rojek Handel Usługi Produkcja 44-203 Rybnik ul. Brzezińska 50 REGON 277430970 NIP 642-27-10-112
 2. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.kwiaciarnia.rybnik.pl


§3. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.
 4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.

§4. DOSTAWA

 1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
 2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.
 3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru.
 2. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 2013-04-27


POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

Obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Klienta za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kwiaciarnia@rojek.pl lub pocztowo na adres PROJEKT DECOR.

 

 1. I. DEFINICJE

 1. Administrator - oznacza Edyta  Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA, adres: ul. UL. Brzezińska 48d
  44-203 Rybnik
  NIP:   6422710112, („Edyta  Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA”), e-mail: kwiaciarnia@rojek.pl, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w Urządzeniach Klienta.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą PROJEKT DECOR prowadzi sklep internetowy, działający w domenie: http://www.kwiaciarnia.rybnik.pl/
 4. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Klient uzyskuje dostęp do Serwisu.
 5. Regulamin – oznacza regulamin Serwisu http://www.kwiaciarnia.rybnik.pl/
 6. Klient - oznacza każdą osobę, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
 7. RODO – oznacza Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Newsletter – informacja handlowa dotycząca Edyta  Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA, w tym w szczególności dotycząca towarów, nowości, promocji itp.

 

II. DANE OSOBOWE

 1. Polityka Prywatności znajduje zastosowanie, jeżeli korzystasz z usług Edyta  Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA, czyli dokonujesz rejestracji w Serwisie, kupujesz produkty Edyta Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA w Serwisie, kontaktujesz się z nami lub zapisujesz się na Newsletter, w celu otrzymywania od nas pocztą elektroniczną wiadomości mailowych z treściami marketingowymi. Dane osobowe przetwarzane przez Edyta Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA są uzyskiwane bezpośrednio od Klientów, w związku z korzystaniem z usług Edyta Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA.
 2. W zależności od usług, z jakich korzystasz, Edyta Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA przetwarza następujące dane  osobowe:

a)    Przy rejestracji w Serwisie: adres e-mail, wybrane hasło;

b)   Przy dokonywaniu zamówienia towarów w Serwisie: imię, nazwisko, adres e-mail, wybrane hasło, adres pocztowy, adres do wysyłki oraz adres, na który mają być wystawiane rachunki, numer telefonu, informacje o zamówieniach i zakupach, numer rachunku bankowego przy dokonywaniu płatności przelewem;

c)    Przy zapisie na Newsletter: adres e-mail.

 1. Edyta Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA wykorzystuje dane osobowe w celu udostępnienia Klientom usług Edyta Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA, zarządzania kontem w Serwisie oraz realizacji zamówień i obsługi zwrotów i reklamacji, przetwarzania danych dla celów rachunkowych i podatkowych, a także wysyłki poczty elektronicznej w związku z realizacją zamówień. Podstawą do przetwarzania danych jest przetwarzanie niezbędne dla realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w pewnych przypadkach podstawą prawną może być także szczególny przepis prawa, który pozwala Edyta Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA przetwarzać dane, w celu wykonania prawnego obowiązku – np. przepisy rachunkowe i podatkowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 2. Edyta Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA wysyła do Klientów komunikaty marketingowe w postaci Newslettera na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej tylko wtedy, gdy Klient wyraził na to zgodę. Podstawą do przetwarzania danych jest zgoda Klienta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdym czasie. W każdej wiadomości marketingowej, którą wysyła Edyta Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA, znajduje się specjalny link do rezygnacji z Newslettera. Wycofanie zgody możliwe jest także poprzez wysłanie do Edyta Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA wiadomości mailowej na adres: kwiaciarnia@rojek.pl . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Edyta Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA wykorzystuje dane osobowe w celu kontaktowania się z Klientami, na przykład pocztą elektroniczną, a także odpowiadając na posty w mediach społecznościowych, które zostały skierowane do Edyta Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA, w celu lepszego wykonywania usług, informowania o zmianach oraz udzielania wyjaśnień i informacji. Podstawą do przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Edyta Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Edyta Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA wymaga podania przez Klienta tych danych osobowych, które są niezbędne dla realizacji umowy – wykonania usług lub realizacji zamówienia. W przypadku, gdy informacje te nie zostaną podane przez Klienta, Edyta Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA nie będzie mógł zrealizować usług lub zamówień. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, np. podatkowe, Edyta Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA może wymagać podania także innych niezbędnych danych. Poza powyższymi przypadkami, podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
 5. Edyta Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA powierza dane osobowe do przetwarzania dostawcom usług, którzy realizują określone obowiązki i funkcje w imieniu Edyta Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA. Edyta Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA udostępnia dane dostawcom usług mającym na celu: wsparcie strony internetowej Sklepu, realizację usług związanych z marketingiem bezpośrednim za pośrednictwem poczty elektronicznej, obsługę internetowych kanałów medialnych i mediów społecznościowych, realizację płatności związanych z zamówieniami w Serwisie, realizację usług związanych z przechowywaniem danych, realizację usług kurierskich, realizację usług księgowych oraz realizację usług prawnych na rzecz Edyta Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA. Edyta Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA powierza dostawcom usług wymienionym powyżej wyłącznie takie dane, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania usług na rzecz lub w imieniu Edyta Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA. W  przypadku przekazywania danych, PROJEKT DECOR zapewnia, aby dostawca usług przetwarzał dane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, a także nie wykorzystywał danych do celów innych niż realizacja usług na rzecz Edyta Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA.
 6. Edyta Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom niż dostawcy usług opisani w ust. powyżej, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w związku z przepisami prawa lub decyzją organów władzy, a także w przypadku konieczności ustalenia, wykonywania lub obrony praw Edyta Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA.
 7. Edyta Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA nie przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.

10.  Edyta Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie przez taki okres, jaki jest konieczny dla należytego wykonywania umów z Klientami,  tj. świadczenia usług, a także obsługi zamówień oraz procesu reklamacyjnego, dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy, a także przez okres jaki wynika z obowiązków nałożonych na Edyta Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA przepisami prawa (np. w zakresie wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami przez okres 5 lat), wyłącznie w niezbędnym zakresie. W celach marketingowych dane są przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec  takiego przetwarzania.

11.  Edyta Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA zapewnia stosowanie należytych technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń danych osobowych, w celu  zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym.

12.  Klientom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym zwrócenia się o udzielenie informacji o swoich danych lub przekazania kopii tych danych, przetwarzanych przez Edyta Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA.

13.  Klientom przysługuje prawo do poprawiania danych osobowych, w przypadku gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

14.  Klientom przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Edyta Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA. Sprzeciw „marketingowy” - Klient ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację - Klient ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest Edyta Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Należy wtedy wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez Edyta Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA przetwarzania objętego sprzeciwem. Edyta Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA przestanie przetwarzać  dane Klienta w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez Edyta Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA danych są nadrzędne wobec praw Klienta lub też że dane są Edyta Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

15.  Klientom przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez Edyta Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA.

16.  Klientom przysługuje prawo do żądania usunięcia danych osobowych.

17.  Klientom przysługuje prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do Klienta lub wskazanej osoby trzeciej.

18.  Klientom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, strona internetowa:  http://www.giodo.gov.pl/

19.  Pozyskane przez Edyta Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA dane nie będą profilowane.

 

 1. III. POLITYKA COOKIES
  1. Edyta Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies, jeżeli Klient wyraził na to zgodę.
  2. Dane gromadzone przy użyciu plików Cookies mogą być zbierane przez Edyta Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA wyłącznie w celu zapewnienia określonych funkcjonalności na rzecz Klienta.
  3. Stosowane przez Edyta Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA Cookies są bezpieczne dla Urządzeń Klientów. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki Cookies  pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Serwis do indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniach oraz przypisaną wartość.
  4. Edyta Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA zbiera informacje przy pomocy plików Cookies, zapisywanych na Urządzeniach Klientów, przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych.
  5. Edyta Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA zbiera informacje przy pomocy plików Cookies w następujących celach:

a)      w celu dostosowania usług świadczonych w ramach Serwisu do indywidualnych preferencji i potrzeb Klientów oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;

b)      w celu opracowywania ogólnych i anonimowych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Serwisu, za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Serwisu;

c)      w celu świadczenia usług reklamowych – prezentowania treści reklamowych dostosowanych do preferencji Klienta.

 1. Edyta Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA zbiera informacje przy pomocy następujących kategorii plików Cookies:

a)      pliki tymczasowe, które pozostają na Urządzeniu Klienta zazwyczaj do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej. Po zamknięciu przeglądarki pliki zostają wykasowane. Takie pliki Cookies wykorzystywane są przez Edyta Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA między innymi do zapamiętywania danych Klienta.

b)      pliki stałe, które pozostają na Urządzeniu Klienta przez określony czas albo do momentu ich usunięcia przez Klienta. Po zamknięciu przeglądarki pliki nie są kasowane.

 1. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików Cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Urządzeniu Klienta.
 2. Klient może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Klient może zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików Cookies w Urządzeniu, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień plików Cookies dostępne są  w ustawieniach używanej przez Klienta przeglądarki internetowej.
 3. Wyłączenie lub ograniczenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików Cookies nie uniemożliwia Klientom korzystania z Serwisu, jednak może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne w  Serwisie.
 4. Powyższe informacje będą przetwarzane w celach technicznych związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz celach statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Edyta Rojek HANDEL USŁUGI PRODUKCJA (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 Potrzebujesz pomocy?

32 42 27 900